<< Go back

  Our Employees (Shanghai, China): Sourcing Project Managers


Billy Mulligan

Sherry Zhou

Ling Zheng

Elaine Sheng

Sara Zhang

Min Wang

Yvonne Jjin

Jane Wang

Janet Lei
 


  Engineering


Thomas Chen

Peter Gao

Zhao Qiang

Liu Zhong Yi

John Zheng

Tracy Xu

Huang Hui

Zhang Xu Tao

Yuan Gui An
 


  Quality Control


Victor ma

David Yuan

John Zhong

Wang Jing Jun

Xiao Wu
 

Qing Ming

GUO Qi
       


  Administration


Emma Xie

Shi Guo Juan

Carrie Jiang

Arwen Jin

Fun Li
   

Apple Zhu

Suri Yan

Xiao Huang
       

<< Go back


China Plastic

Chinese Molding, Mold Makers, Chinese Plastic Manufacturers